Navigácia

Rozhodni sa sám...

Projekt pre našu školu pripravila p. uč. Kozáková (koordinátorka protidrogovej prevencie) a bol realizovaný preventistkou OOPZ Prievidza v 8. ročníku. Prebehol formou besedy, kde boli žiakom vysvetlené riziká užívania legálnych a nelegálnych drog, boli oboznámení so zákonom o ochrane pred zneužívaním alkoholických...

...nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, so zákonom o ochrane nefajčiarov a s niektorými trestnými činmi súvisiacimi s užívaním drog a prechovávaním drog. Preventistka sa počas besedy venovala najrozšírenejším drogám medzi mladými ľuďmi alkoholu a tabakovým výrobkom a tiež nelegálnym drogám. V rámci besedy preventistka využívala aj protidrogový demonštračný kufrík a promile okuliare. Kompletnú fotogalériu nájdete tu.

Hlavnými cieľmi projektu je:

 • preventívne pôsobenie na mladých ľudí v oblasti drogovej závislosti,
 • zvýšiť u detí uvedomenie si zodpovednosti za svoje konanie,
 • eliminácia užívania drog a ich distribúcie v školských zariadeniach,
 • objasnenie rizík, trestná činnosť – drogová, násilná majetková a možné trestno-právne následky.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria