Navigácia

Poruchy učenia

Mnoho detí na základných školách sa bežne používanými metódami naučí správne čítať a písať. Okrem tejto veľkej skupiny máme v školách určité percento detí, ktoré v dôsledku drobného poškodenia niektorej mozgovej oblasti, prípadne jej nerovnomerného či nedostatočného vývinu, má mimoriadne problémy so zvládaním techniky čítania, prípadne písania. Takémuto dieťaťu môže byť diagnostikovaná špecifická vývinová porucha učenia. Zaujímavosťou je, že takéto deti majú zväčša priemernú, často nadpriemernú inteligenciu.

Deti s poruchami učenia si ťažko osvojujú učivo bežnými výučbovými metódami, hoci majú primeranú inteligenciu a dostatočne podnetné rodinné prostredie. Neliečené deti s poruchou pozornosti (ADD) sú náchylnejšie na antisociálne a kriminálne správanie než bežná populácia. Majú silný sklon na vznik závislostí. Potrebný je individuálny prístup k nim, pozitívna motivácia detí s dôrazom na silné stránky ich osobnosti, spolupráca rodiny, školy a odborníkov.

Dôležité je, všímať si, ako sa dieťaťu darí v škole v čo najskoršom veku, teda už v prvom ročníku.

V prípade, ak popisy konkrétnych porúch budú sedieť s ťažkosťami vášho dieťaťa, bude dobré, ak sa obrátite na triedneho učiteľa, výchovného poradcu, ktorí Vás odporučia do Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie do Prievidze na odborné vyšetrenie, poprípade sa obrátite rovno na odborníkov(špeciálny pedagóg v spolupráci so psychológom), ktorí rôznymi testami poruchu buď potvrdia, alebo vyvrátia.  Čo najskoršia diagnostika je obrovská výhoda, pretože ak sa s dieťaťom intenzívne nezačne pracovať do 15. roku, náprava (reedukácia) bude oveľa ťažšia, dôsledkom fixácie nedostatočných psychických funkcii spolupodieľajúcich sa na učení.

Konkrétne prejavy porúch učenia v skratke:

 • Dyslexia – ťažkosti pri osvojovaní si jazyka a jazykových procesov, ktoré sa prejavujú  ako problematické  písanie a čítanie. Dyslektické dieťa číta buď veľmi pomaly, hláskuje slová, zamieňa si tvarovo podobné písmenká (p, b, d), zvukovo podobné písmenká (k, t, m, n), alebo číta veľmi rýchlo a domýšľa si slová. Často sa stáva, že písmenka v slove vynechá alebo naopak nejaké pridá, čím slová značne komolí.  Pri dyslektikoch si treba dať pozor, lebo zvyknú „oklamať nepriateľa“ tým, že sa text naučia naspamäť a keď ho „čítajú“ bezchybne, tak ho vlastne hovoria spamäti. Dieťa s dyslexiou píše normálne, písmo nemá špecifické črty, len vynecháva alebo pridáva v slovách písmená, tak ako pri čítaní. Miesto slniečko napíše sliečko, bábätko-bobätko, kamienok-kaniemok ... atď.

 • Dysgrafia – ťažkosti s písaním, postihnutá je hlavne oblasť čitateľnosti a úpravy písomného prejavu. Dieťa s dysgrafiou  vynakladá veľké úsilie pri písaní, dlho mu to trvá, ťažko si vybavuje tvar písmen (aj vo vyšších ročníkoch), písmená  v slove sú nerovnaké, kostrbaté, rôznej veľkosti, slovo je ťažko – často až úplne nečitateľné, dieťa často škrtá.

 • Dysortografia – prejavuje sa hlavne v oblastiach aplikácie a osvojovania si gramatických pravidiel. Dieťa s dysortografiou často bezchybne ovláda pravidlá gramatiky, ale nie je schopné ich aplikovať pri písomnom prejave.  Vo veľkom množstve sa vyskytuje zamieňanie y/i, dieťa nerozlišuje tvrdé a mäkké spoluhlásky (dy/di, ty/ti, ny/ni, ly/li), dlhé a krátke samohlásky (a/á, e/é ...) nepoužíva interpunkciu,  píše slová spolu (nastole, vmeste, povedalami...atď.).

 • Dyskalkúlia – ťažkosti pri osvojovaní si  a aplikácii matematických operácii, postupov. Je viac druhov tejto poruchy, avšak vo všeobecnosti dieťa s dyskalkúliou  môže mať problémy hlavne s chápaním matematických pojmov a pri chápaní a aplikácii matematických operácii, teda do vyšších ročníkov si počíta na prstoch pri rátaní, ľahšie príklady rieši spamäti a keď pamäť zlyhá, spraví banálnu chybu. Dieťa má problém s číselným radom, mýli si menšie a väčšie čísla (8 je menej ako 5 ... atď.), ťažkosti pri volení správnej matematickej operácie (5...3 = 2 – zvyčajne sa nevie rozhodnúť pre konkrétnu operáciu), problém pri písaním diktovaných číslic jednomiestnych aj viacmiestnych, ťažkosti pri rysovaní, rozoznávaní geometrických tvarov.

 

Takže, nezabúdajme, že lepšie je ísť s dieťaťom k odborníkovi skôr a radšej poruchu vylúčiť ako prísť neskôr.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria