Navigácia

O škole

Profil školy

Základná škola, Školská 492/15 Nitrianske Rudno patrí na základe výsledkov športových, umeleckých a vedomostných súťaží, ako aj na základe celoslovenských testovaní – TESTOVANIE 9 (predtým MONITOR 9), dlhodobo medzi najúspešnejšie školy prievidzského okresu.

Aj keď počet žiakov v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja za posledných 15 rokoch neustále klesá, stále zostávame jednou  z najväčších škôl nováckeho šk. obvodu. Pokles žiakov by však mal skončiť týmto, prípadne budúcim šk. rokom.

Mimoriadne pozitívna je informácia, že náš zriaďovateľ Obec Nitrianske Rudno sa úspešne uchádzal o dotáciu z eurofondov na obnovu budovy školy, telocvične aj jedálne. Táto komplexná rekonštrukcia skončila v roku 2012 a okrem menších úprav došlo najmä k zateplenie všetkých budov školy, výmene okien, oprave strechy a vybudovanie nového 4-triedneho pavilónu.

Podrobnejšie informácie o predchádzajúcom šk. roku v Správe o vých.-vzdel. činnosti.

 

Celkový historický prehľad našej školy:

Prvá etapa

Prebiehala od vzniku ľudovej školy ešte v 19. st. do roku 1961, pretože do tohto obdobia bola základná škola umiestnená v štyroch budovách, ktoré boli od seba vzdialené 300 - 500 m, čo značne sťažovalo prácu učiteľov. V tomto období školu navštevovalo priemerne 400 žiakov nielen z Nitrianskeho Rudna, ale aj z okolitých obcí.

Druhá etapa

Čiže novodobá história školy, sa začala v školskom roku 1961/62, kde učitelia a žiaci prešli do novopostavenej budovy školy, ktorá sa vybudovala brigádnicky. 13-triedna škola množstvu žiakov nepostačovala a vyučovanie zostávalo stále dvojzmenné. Počas tejto etapy, ktorá trvala až do roku 1990, sa škola vzmáhala ako materiálne, tak aj po vedomostnej úrovni. V roku 1985 sa otvoril nový 10-triedny pavilón, ktorý odstránil dvojzmennosť a vyriešil aj problém zvýšenia počtu žiakov zo zrušených málotriednych škôl v okolitých obciach. V tomto období mala škola priemerne 540 žiakov, ktorí boli rozdelení do 22 tried. Vďaka modernizácii učebných pomôcok a zvyšovaniu odbornosti pedagogických pracovníkov sa neustále zlepšovali výchovno-vyučovacie výsledky. Škola sa stávala v obvode strediskom kultúrnych a športových podujatí. Žiaci pod vedením svojich pedagógov dosahovali vynikajúce výsledky v športových, speváckych, ale aj vedomostných podujatiach.

Tretia etapa

Začínala v roku 1990 a trvla do roku 2011. Skompletizovala vytýčené úlohy výstavby. Predovšetkým bol dokončený areál školy, ihriská,  atletická dráha a do užívania odovzdaná brigádnicky postavená telocvičňa. Pre výučbu pestovateľských prác bol ohradený pozemok a postavený skleník.
Pre zlepšenie kvality vyučovania boli zriadené odborné učebne pre chémiu a fyziku a učebňa výpočtovej techniky, ktorá sa z  roka na rok modernizuje a postupne k nej pribudla aj druhá učebňa.
V posledných rokoch mávala škola vyše 500 žiakov, ktorí boli zadelení do príslušných tried a vyučovací proces zabezpečovalo okolo 30 - 32   pedagogických zamestnancov. Na I. stupni bolo pravidelne 8 tried a obyčajne okolo 160 žiakov. Poobedňajšia činnosť žiakov je bola, tak ako aj teraz, organizovaná v dvoch oddeleniach školského klubu.
Školu už celé toto obdobie navštevovali žiaci zo 6 spádových obcí už od prvého ročníka a z dvoch obcí prichádzajú žiaci do piateho ročníka.
Podstatnou zmenou oproti predchádzajúcim rokom bola odbornosť a kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov, ktorá dosahovala nad 95%.   
Ochota pedagogických pracovníkov pracovať aj mimo vyučovacieho procesu, venovať sa talentovaných a nadaným žiakom ovplyvňovala pozitívne vnútornú a vonkajšiu kultúru školy.
O kvalite a odbornosti pedagogických pracovníkov svedčili aj výsledky žiakov končiacich ZŠ, keď 98% z nich bolo prijatých na školy, ktoré si zvolili podľa záujmu a na týchto školách úspešne vyštudovali.
Problémy však často boli vo finančných otázkach. Vylepšenie priestorov, zakúpenie učebných pomôcok a výpočtovej techniky bolo často zabezpečované aj zo sponzorských príspevkov alebo zberovými aktivitami žiakov. Nápomocní v tomto smere boli často aj rodičia.
Škola sa svojím smerovaním stala zaujímavou aj pre rodičov z ostatných obcí, kde sú plne organizované školy a niektorí prihlasovali svoje deti do našej školy.

Štvrtá etapa

Počnúc šk. rokom 2011/2012 vstúpila škola do svojej druhej päťdesiatročnice. Darčekom k tomuto jubileu jej bolo mimoriadne hodnotné a pútavé vystúpenie našich šikovných žiakov, pod vedením svojich skúsených a tvorivých pani učiteliek. Toto vystúpenie našlo mimoriadne pozitívnu odozvu u všetkých prítomných, ktorí doslova preplnili priestory telocvične.

Druhým, trvalejším darčekom, bola komplexná obnova a zateplenie školy, vďaka úspešnému projektu nášho zriaďovateľa - obce Nitrianske Rudno. Škola takto získala úplne nový šat a dovybavila sa aj množstvom nábytku a modernej didaktickej techniky.

Od šk. roku 2016/2017 sa po dlhých desaťročiach konečne zmodernizoval aj stav vonkajších športovísk a to zásadne. Dopraskané asfaltové ihrisko síce zostalo, ale vedľa neho pribudlo úplne novučičné multifunkčné ihrisko s rozmermi 20x40 m okolo ktorého nahradila dosluhujúcu škvárovú nová moderná tartanová dráha. Za toto opäť vďačíme njmä nášmu riaďovateľovi obci Nitr. Rudno a nemalou mierou aj prostriedkom zo ZRPŠ, ktoré na tento účel vyčlenilo vyše 16000,00€.

V rokoch 2010/11, 2011/12, 2012/13 sme obsadili 2. miesta v hodnotení takmer 40 škôl celého okresu. V šk. roku 2013/14 sme sa opätovne prebojovali až do celoslovenského finále vo  vybíjanej, kde sme v tvrdej konkurencii obsadili výborné 2. miesto v rámci SR. O rok neskôr, teda v roku 2014/2015 naše dievčatá dosiahli absolútne maximum, keď sa vo vybíjanej stali školské majsterky Slovenska pod vedením p. učiteľky Pavolovej. Školskou majsterkou Slovenska vo vrhu guľou sa v tom istom roku stala taktiež naša žiačka Mirka Žiaková.  Vo výborných výsledkoch vo vybíjanej sme pokračovali aj v šk. roku 2015/2016, keď sme opäť obsadili výborné 2. miesto v rámci SR. 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
    Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
  • riaditeľ: 0911388445
    zástupcovňa: 0465455411
    ekon. úsek: 0911388448
    jedáleň: 0910565656

Fotogaléria