Navigácia

Poradné orgány ZŠ

Rada školy

Na tejto stránke Vás budeme priebežne informovať o činnosti a najmä zasadnutiach Rady školy.

Rada školy  je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.291/2004 Z.z. ,ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy,  pri ktorom je zriadená.

Rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy  v  oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy  z pohľadu školskej problematiky.

V septembri 2016 skončilo 4-ročné funkčné obdobie Rady školy. Na základe výsledkov volieb rodičov, pedagogických a nepedagogických zamestnacov boli zvolení noví členovia. Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa pokračujú v členstve v Rade školy aj naďalej. Nové zloženie Rady školy pri ZŠ, Školská 492/15, Nitriankse Rudno je nasledovné:

za pedagogických zamestancov:

 • Mgr. Jana Mokrá
 • Mgr.  Alena Iliašová


za nepedagogických zamestnacov:

 • p. Miroslava Karaková


​za rodičov:

 • Ing. Ľuboš Belanec
 • Ing. Ivana Ondrejičková
 • p. Richard Kluvanec
 • p. Miroslava Štefáková


​   delegovaní za zriaďovateľa: 

 • Ing. Róbert Kluvanec
 • Ing. Ľuboš Hronec
 • Ing. Peter Rambala
 • p. Milan Kútny


Zasadnutia RADY ŠKOLY:

Školský rok 2017/2018

 

Školský rok 2016/2017

 

Školský rok 2015/2016

 

Školský rok 2014/2015

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria