Navigácia

Základné info

Výchovný poradca: Mgr. Oľga Mazániková

Konzultačné hodiny pre verejnosť: 

 • každý pracovný deň - od 7.00 do 7.45
 • posledný štvrtok v mesiaci - od 10.30 do 14.40

Tu nájdu deviataci a ich rodičia aktuálny výpis plánov stredných škôl  (16.01.2014)

Pomôcka pre žiakov  8. a 9. roč. a ich rodičov pri rozhodovaní sa o výbere strednej školy - dokument vypracovaný Ústavom informácií a prognóz školstva na základe údajov Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý informuje o miere nezamestnanosti absolventov jednotlivých stredných škôl. Nájdete ho tu.

VÝCHOVNÝ PORADCA  JEHO MIESTO, POSLANIE A VÝZNAM V ŠKOLE

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom. 
Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh. Obsahom jeho učiteľskej práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca s:

 • vedením školy,

 • s jednotlivými pedagógmi (konzultovať časovo-tematické plány, udržiavať osobné kontakty),

 • s triednymi učiteľmi (informovať o rôznych výchovno-vzdelávacích problémoch alebo požiadavkách), so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáhať riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktmi, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania, pomáhať žiakom adaptovať sa na nové prostredie),

 • s rodičmi (získavanie spätnej väzby individuálnymi pohovormi a dotazníkmi),

 • s protidrogovými koordinátormi,

 • s koordinátormi pre poradenstvo v oblasti manželstva a rodičovstva,

 • s pedagogicko-psychologickými poradňami,

 • so strednými školami (poskytovanie informácií, nábor, prezentácia),

 • so špeciálno-pedagogickými poradňami,

Jeho ďalšie úlohy sú:

 • organizovať besedy s tematikou podporujúcou pozitívne výchovné ciele školy,

 • účasť na rodičovských združeniach,

 • permanentne sa vzdelávať a zvyšovať si kvalifikáciu,

 • vykonávať príslušnú administratívnu agendu,

 • realizovať kariérne poradenstvo (organizovať besedy najmä pre žiakov končiacich školu, pomáhať im usmerniť ich v profesijnej orientácií, sprostredkovať im potrebné množstvo informácií, ...),

 • pomoc pri tvorbe individuálnych vzdelávacích plánov pre žiakov s vývinovými poruchami učenia,

 • spolupráca pri organizovaní zápisu žiakov do 1. ročníka.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 492/15, Nitrianske Rudno
  Školská 492/15, 97226 Nitrianske Rudno
 • riaditeľ: 0911388445
  zástupcovňa: 0465455411
  ekon. úsek: 0911388448
  jedáleň: 0910565656

Fotogaléria